A.- Informació sobre la institució, la seua organització, planificació i personal

 

A.1 El Consell Rector

A.1.1 Competències

A.1.2 Composició

A.1.3 Activitat del Consell: ordes del dia previs, resultats i actes

A.2 Presidència

A.2.1 Competències

A.2.2 Nomenament

 

A.3 El Director

A.3.1 Competències

A.3.2 Nomenament

A.3.3 Curriculum Vitae

A.3.4 Documentació Acreditativa

A.3.4.1 Títol de Professor Superior de Música Especialitat Percussió

A.3.4.2 Màster en Estètica i Creativitat Musical

A.3.5 Projecte de Direcció

A.4 Junta de Programació

A.4.1 Composició i Funcions

 

A.5 Estructura organitzativa

A.5.1 Càrrecs directius

A.5.2 Organigrama de l’O.A.M

A.5.3 Directori telefònic

A.6 Personal i processos selectius

A.6.1 Relació de Llocs de Treball de l'O.A.M

A.6.2 Oposicions de l’O.A.M

A.6.3 Concursos de l’O.A.M

A.6.4 Oferta Pública d'Ocupació

A.6.5 Plantilla pressupostària

A.6.6 Masa salarial

A.6.7 Borses de treball

A.6.8 Comissió de Seguiment

A.6.9 Comité de Seguretat i Salut

A.6.10 Comissió negociadora Pla d'Igualtat

A.7 Planificació i avaluació de l'activitat

A.7.1 Plans i programes d’actuació

A.7.2 Cartes de servicis

A.7.3 Informació sobre activitat de la Seu Electrònica

 

B.- Informació sobre alts càrrecs i persones que exercixen la màxima responsabilitat

B.1 Retribucions i altres dades

B.1.1 Retribucions del Director

B.1.2 Declaracions de béns i drets del Director

 

C.- Informació de rellevància jurídica i patrimonial

C.1 Normativa O.A.M

C.1.1 Estatuts Rectors

C.1.2 Ordenances i disposicions de l'O.A.M

C.1.3 Normativa en tramitació

 

C.2 Documents sotmesos a informació pública

C.2.1 Tauler d'Edictes

C.3 Patrimoni O.A.M

C.3.1 Vehicles en propietat o lloguer

C.3.2 Immobles ocupats per l’O.A.M en règim d’arrendament

C.3.3 Resum de l’inventari general de béns i drets de l’O.A.M

 

D.- Informació sobre contractació, convenis i subvencions

D.1 Contractació

D.1.1 Perfil del contractant

D.1.2 Informació sobre les Meses de Contractació

D.1.3 Relació de licitacions formalitzades anualment

D.1.4 Relació de contractes menors

D.1.4.1 Primer Trimestre

D.1.4.2 Segon Trimestre

D.1.4.3 Tercer Trimestre

      D.1.4.4 Quart Trimestre

D.2 Convenis

D.2.1 Text complet dels convenis firmats per l’O.A.M

 

D.3 Subvencions

D.3.1 Pla estratègic de subvencions

D.3.2 Relació de subvencions

D.4 Publicitat institucional

D.4.1 Contractes de publicitat

 

E.- Informació econòmica, financera i pressupostària

E.1 Informació pressupostària

E.1.1 Pressupost O.A.M

E.1.1.1 Pressupost 2017

E.1.1.2 Pressupost 2018

E.1.2 Estat d'execució del Pressupost

E.1.2.1 Ingressos

E.1.2.2 Despeses

E.1.3 Modificacions de crèdit

E.1.3.1 1ª Modificació de crèdit

E.1.3.2 2ª Modificació de crèdit

E.1.3.3 3ª Modificació de crèdit

E.1.3.4 4ª Modificació de crèdit

E.1.3.5 5ª Modificació de crèdit

E.1.3.6 6ª Modificació de crèdit

E.1.3.7 7ª Modificació de crèdit

E.1.3.8 8ª Modificació de crèdit (Arxivada)

E.1.3.9 9ª Modificació de crèdit

 

E.1.4 Pagaments anticipats de Caixa Fixa

E.1.4.1 Pagament anticipats de caixa fixa primer trimestre 2017

      E.1.4.2 Pagament anticipats caixa fixa segon trimestre 2017

E.1.4.3 Pagagament anticipats caixa fixa tercer trimestre 2017

E.1.4.4 Pagament anticipats caixa fixa quart trimestre 2017

E.2 Informació financers

E.2.1 Pla d'ajust

E.2.2 Deute públic consolidada de l’O.A.M

E.2.3 Càrrega financera i ingressos liquidats

E.2.4 Període mitjà de pagament a proveïdors

E.2.4.1 Gener

E.2.4.2 Febrer

E.1.4.3 Març

E. 1.4.4 Abril

      E.2.4.5 Maig

E.2.4.6 Juny

E.2.4.7 Juliol

E.2.4.8 Agost

E.2.4.9 Septembre

E.2.4.10 Octubre

E.2.4.11 Novembre

E.2.4.12 Desembre

E.3 Comptes anuals i informes de fiscalització

E.3.1 Compters Anuals

E.3.2 Indicadors financers, patrimonials i pressupostaris

E.3.3 Inversió en infraestructura

E.3.4 Informes sobre compliment de terminis per al pagament d’obligacions municipals

E.3.5 Informes de la Sindicatura de Comptes relatius a l’O.A.M

E.3.6 Informes del Tribunal de Comptes relatius a l’O.A.M

 

F.- Informació sobre servicis i procediments

F.1 Servicis Generals

F.2 Oficines i equipaments municipals

F.1.1 Directori d'oficines l'O.A.M

F.3 Catàleg de procediments

F.2.1 Catàleg de Procediments (Seu electrònica)

F.3 Cartes de Servicis i compromisos de qualitat

F.3.1 Cartes de servicis

F.4 Incidències, suggeriments i queixes

F.4.1 Formulari de consultes i suggeriments

F.4.2 Procediment de reclamacions i queixes

 

G.- Informació ISO qualitat i mediambiental

G.1 Política de Qualitat i Mediambiental